Szukaj

Rodzaj:

Wydawnictwo:

Cena:

PARKI NARODOWE W POLSCE

Autor: E. Kalbarczyk, R. Kalbarczyk, K. Kasprzak, P. Krajewski, B. Rasz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dragon
Nr wydania: I
Rok wydania: 2016
Format: 24 x 34 cm
Objętość: 448 stron
Oprawa: twarda, szyta, lakierowana, papier kredowy wysokiej jakości
ISBN: 978-83-7887-268-9

124,00 PLN

Brak na stanie

Opis

Mija dokładnie rok od ukazania się, bardzo dobrze przyjętej przez Czytelników, publikacji Parki Krajobrazowe w Polsce, przygotowanej przez zespół naukowców pracujących na co dzień w naszych ośrodkach uniwersyteckich. Dzięki zabiegom redakcji Wydawnictwa DRAGON, udało się przekonać wybitnych naukowców do opracowania w bliźniaczej formie, kolejnego elementu z systemu obszarów chronionych w naszym kraju a mianowicie: Parków Narodowych w Polsce. Prezentowane opracowanie zapełnia dość pokaźną lukę na naszym rynku wydawniczym, ponieważ ostatnia publikacja która w porównywalnej formie przybliżała omawianą tematykę, ukazała się w roku 2009 nakładem Instytutu Ochrony Środowiska.

W naszym kraju park narodowy jest najwyższą formą ochrony przyrody. Zasadniczym celem tworzenia parków narodowych jest próba zachowania różnorodności biologicznej, przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych. Kolejnymi celami pozostają: próba przywrócenia właściwego stanu składników przyrody oraz odtworzenie zniszczonych siedlisk przyrodniczych. Parki narodowe udostępniają swoje obszary do prowadzenia szerokiej aktywności naukowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturowej. Podstawę prawną do tworzenia parków narodowych w naszym kraju, stanowi ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. W przytoczonej ustawie znajduje się także definicja przedmiotowa parku narodowego, z której wynika że „park narodowy jest obszarem o powierzchni powyżej 1000 ha, wyróżniającym się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi i edukacyjnymi, na terenie którego ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe”. Park narodowy może zostać utworzony na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska po uzgodnieniach z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych organizacji pozarządowych.

W prezentowanym opracowaniu scharakteryzowano wszystkie 23 parki narodowe, funkcjonujące na terenie naszego kraju. Ich łączna powierzchnia wynosi 314 684 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Największą powierzchnię posiada Biebrzański Park Narodowy ( 59 223 ha ) a najmniejszą Ojcowski ( 2 145 ha ). Charakterystyka poszczególnych parków zawiera podstawowe dane dotyczące roku ich utworzenia, powierzchni oraz położenia geograficznego i administracyjnego. Dla wygody Czytelników, przy opisach parków podane zostały także podstawowe dane adresowe ich dyrekcji oraz dane teleadresowe jednostek dydaktycznych funkcjonujących na terenie parku. Przy charakterystyce parków zamieszczono także ich aktualny herb ( logo ).

Zasadniczą część opisów każdego z parków stanowi szczegółowa charakterystyka walorów przyrodniczych a więc: krajobrazów przyrodniczych, ekosystemów, flory, fauny ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich a jednocześnie typowych dla danego obszaru siedlisk, zespołów roślinnych oraz grzybów i porostów. W dalszej części charakterystyki parków omówione zostały zastosowane formy ochrony przyrody, infrastruktura turystyczna oraz walory kulturowe omawianego obszaru. Autorzy opracowania, przy opisie każdego z parków baczną uwagę zwracają na identyfikację zagrożeń jakie występują lub mogą wystąpić na terenie parku np. obniżenie się wód gruntowych, ekspansja obcych gatunków zwierząt i roślin. Wielkim zagrożeniem dla obszarów chronionych pozostaje wielka presja na rozwój turystyki, co może rodzić wiele zagrożeń dla nadmiernie eksploatowanych obszarów. Nie zapomniano także o zabytkach kulturowych znajdujących się na terenie parków. Autorzy opracowania omawiają najważniejsze zabytki oraz miejsca ważnych wydarzeń historycznych znajdujące się na charakteryzowanym obszarze. Bardzo cennym uzupełnieniem opisowej części każdego z parków są różnego rodzaju ciekawostki ściśle związane z danym terenem, wyartykułowane tekstem na kolorowym tle. Można tutaj np. przeczytać o „czarnym weselu”, „słonolubnych roślinach”, „bindugach”, czy drewnianych butach zwanych „klumpami” zakładanych na końskie kopyta w celu łatwiejszego poruszania się po grząskim terenie. Na terenie każdego z parków prowadzona jest szeroka działalność edukacyjna ze szczególnym uwzględnieniem edukacji proekologicznej. Wszystkie te formy działalności edukacyjnej, autorzy szeroko omawiają mając świadomość, że podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej wśród młodego społeczeństwa jest koniecznością dla przetrwania parków. Opisywane parki różnią się między sobą zarówno wielkością jak i stopniem poznania walorów przyrodniczych. Dlatego też mimo tego, że ich opisy zaprezentowano według jednolitego schematu, posiadają jednak różnorodną treść i objętość. Znakomitym dopełnieniem intersującego tekstu opisowego są przepiękne fotografie najciekawszych obiektów przyrodniczych oraz przedstawicieli miejscowej fauny i flory. Zdjęcia wielkoformatowe, wykonane często „z lotu ptaka” pozwalają zorientować się o pięknie naszych walorów krajobrazowych, natomiast zdjęcia wykonane w technice makro pozwalają dostrzec szczegóły ubarwienia przedstawicieli fauny czy flory, tak trudne do zaobserwowania „gołym okiem”. Ważnym elementem dopełniającym opisy pozostają także kolorowe mapy topograficzne poszczególnych parków. W osobnym rozdziale zamieszczonym w końcowej części opracowania, autorzy „niejako dodatkowo” omawiają cztery parki , o których utworzenie toczy się w naszym kraju dyskusja od wielu lat. Mowa tutaj o parkach: Mazurskim, Dolnej Odry, Jurajskim i Turnickim.

Zaprezentowane opracowanie, przygotowane przez zespół wybitnych przedstawicieli nauki, prezentuje obszerną wiedzę o naszych parkach narodowych. Trzeba jednak zastrzec, że niektóre informacje mogły lub mogą ulec zmianie. Zmiany te wynikają z codziennej działalności człowieka jak i też są wynikiem naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie.

Pozostałe produkty w tej kategorii

106,00 PLN

Dostępny od ręki

promocja
125,00 PLN

Dostępny od ręki

promocja
129,00 PLN

Dostępny od ręki

119,00 PLN

Dostępny od ręki

135,00 PLN

Dostępny od ręki