Polska Księga Zwierząt. Gatunki zagrożone

Zestawienia te zawierają wykazy gatunków o różnym stopniu zagrożenia, które następnie mogą posłużyć jako podstawowe źródło wiedzy przy ocenie efektów ich ochrony.

ISBN: 978-83-7887-555-0 Kategoria: OFERTA TELEMARKETINGOWA

128,00 

Na stanie

Opis

Ze względu na położenie geograficzne naszego kraju, usytuowane prawie w centrum Europy, oraz fakt że mimo znacznych zmian jakie zaszły w naszym  środowisku naturalnym,  w Polsce żyje wiele zwierząt, które są niezwykle rzadkie w innych częściach Europy. Naukowcy podają, że dokładne określenie liczby gatunków naszej krajowej fauny, w chwili obecnej, jest niemożliwe. Na podstawie najnowszych zestawień, szacuje się, że w naszym kraju występuje od 33 000 do 47 000 gatunków zwierząt, z których zdecydowaną większość stanowią owady ( od 65 do 85 % ). Niestety, z bardzo różnych powodów, pewna część gatunków naszej fauny, bez zastosowania zabiegów ochronnych, jest narażona na wyginięcie. Naukowcy podkreślają, że proces ten jest ściśle skorelowany ze skokowym rozwojem przemysłu i zwiększaniem się liczby ludności. Aby zapobiec tym negatywnym zjawiskom w wielu krajach wdraża się środki zaradcze, których celem jest ochrona najbardziej zagrożonych gatunków. Jednym z pierwszych kroków jest tworzenie rejestrów zagrożonych wyginięciem organizmów zwanych „czerwonymi księgami”. Zestawienia te zawierają wykazy gatunków o różnym stopniu zagrożenia, które następnie mogą posłużyć jako podstawowe źródło wiedzy przy ocenie efektów ich ochrony. Oprócz znaczenia poznawczego i praktycznego, „czerwone księgi” nabierają także ważnego znaczenia w wymiarze społeczno-politycznym. Politycy odpowiedzialni za rozwój gospodarczy  kraju winni brać pod uwagę argumenty artykułowane przez zoologów i przyrodników dotyczące np. przebiegu dróg czy umiejscawiania obiektów przemysłowych w taki sposób aby minimalizować zagrożenia w obrębie występującej tam fauny i flory.

„Polska Księga Zwierząt. Gatunki zagrożone” jest jedną z nielicznych publikacji, jakie ukazały się na naszym rynku wydawniczym w ostatnim 25 – leciu, które w tak obszernej formie opisują najbardziej zagrożone gatunki naszej krajowej fauny. Przedkładane opracowanie zostało przygotowane przez grono naukowców wywodzących się z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podstawowym dziełem do którego odwołują się autorzy niniejszego opracowania jest wydana w latach 2001 i 2002 Polska Czerwona Księga Zwierząt. Dzieło o charakterze wybitnie naukowym, przeznaczone dla specjalistów i dzisiaj praktycznie nie do zdobycia. Publikacja, autorstwa śląskich naukowców, nosi charakter popularnonaukowy i jest kierowana dla szerszego grona odbiorców, interesujących się nie tylko problematyką ochrony zwierząt ale także ekologią i ochroną środowiska naturalnego w naszym kraju. Treść merytoryczna opracowania składa się z dwóch zasadniczych części. W jej pierwszej części autorzy szeroko opisują 300 wybranych przez siebie  zagrożonych gatunków zwierząt. Jako kryterium wyboru, podają przede wszystkim stopień zagrożenia gatunku, a w dalszej kolejności, wielkość krajowej populacji. Charakterystyka zagrożonych gatunków została zaprezentowana w sposób jednolity dla wszystkich. Każdy opis składa się z trzech część: Występowanie i biologia, Zagrożenia oraz Ochrona. W opisach wybranych gatunków, autorzy zamieścili szereg cennych informacji charakteryzujących przede wszystkim sylwetkę gatunku, wielkość jego populacji, tryb życia rozwojowego oraz miejsca występowania ( rozprzestrzenienie ). W następnej części opisu wskazane zostały główne czynniki wpływające na stan zagrożenia gatunku. Spośród wielu czynników zagrażających opisywanym gatunkom najistotniejsze to: niszczenie naturalnych siedlisk, regulacja rzek, intensywne osuszanie terenów podmokłych, zmiany kwasowości wód spowodowane nadmiernym nawożeniem pól uprawnych, wycinka w lasach starodrzewu. Autorzy wymieniają także zagrożenia zupełnie innego rodzaju np. odławianie unikatowych okazów owadów w celach kolekcjonerskich czy handlowych. W ostatniej części autorzy przedstawiają stan prawny jaki w chwili obecnej obowiązuje w zakresie ochrony opisywanego gatunku oraz przedstawiają sugestie i zalecenia, które mogłyby pomóc przy jego zachowaniu.   Cennym uzupełnieniem tekstu opisowego jest kolorowa fotografia opisywanego zwierzęcia lub w przypadku organizmów o małych rozmiarach, specjalnie dla tego wydania przygotowana kolorowa rycina. Warto podkreślić, że wiele zdjęć zostało wykonanych w technice makro, co pozwala zaobserwować drobne szczegóły ich budowy,  nie zawsze zauważalne okiem nieuzbrojonym. Przy każdym opisywanym gatunku widnieje oznakowanie stopnia zagrożenia, przyznane w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – CR – krytycznie zagrożony; EN – zagrożony; VU – narażony. Spośród opisanych przez autorów 300 najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt, stopień zagrożenia krytycznego CR przyznany został dla 100  ( 76 dla bezkręgowców i 24 dla kręgowców ) taksonów.  W tej liczbie znalazły się między innymi takie gatunki jak:

ryby    –          głowacica

gady   –          wąż Eskulapa

ptaki   –          głuszec, kulon, bekasik, rybitwa popielata, gadożer, kraska, sokół wędrowny

ssaki   –          kozica tatrzańska, morświn

motyle –         górówka sudecka, niepylak apollo

chrząszcze –   jeziornica rupiowa, gracz borowy, paskówka tatrzańska

ślimaki –        świdrzyk śląski, poczwarówka górska   

Opisową część publikacji kończy zestawienie w którym przedstawiono systematykę wybranych 300 zagrożonych gatunków.

W drugiej części prezentowanego opracowania, zamieszczona została kompletna lista zwierząt ginących i zagrożonych jaka aktualnie „obowiązuje” w naszym kraju. W zamieszczonym zestawieniu znajduje się prawie 2800 gatunków zwierząt z czego znakomitą większość stanowią bezkręgowce ( prawie 95% ). Z przykrością należy skonstatować, że spośród prawie 2800 zagrożonych gatunków, jakie znajdują się na naszej krajowej „czerwonej liście” ponad 160 gatunkom przypisano kategorię CR  czyli krytycznie zagrożonych. Ta część publikacji skierowana jest przede wszystkim dla osób zajmujących się poruszaną tematyką w sposób profesjonalny. Każdemu z wymienionych na liście gatunków przypisana została odpowiednia kategoria zagrożenia, obowiązująca w środowisku naukowym. Czytelnikowi, korzystającemu z zamieszczonego zestawienia należy wyjaśnić, że większość gatunków bezkręgowców, znajdujących w prezentowanym zestawieniu nie ma polskich nazw – stąd też luki w wielu miejscach tabeli. Natomiast wszystkie wymienione w zestawieniu kręgowce posiadają nasze rodzime nazwy co znacznie ułatwia ich identyfikację.

Dzięki nowatorskiej formie przekazu, niezwykle złożonego materiału badawczego  Polska Księga Zwierząt. Gatunki zagrożone jest publikacją nowatorską na naszym rynku wydawniczym. Opublikowane do tej pory dwa wydania Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, kierowane były przede wszystkim dla przedstawicieli środowisk naukowych. Publikacja Wydawnictwa DRAGON z racji swej popularyzatorskiej formy może być niezwykle interesująca dla znacznie szerszego grona odbiorców, którym nie jest obojętny stan naszej krajowej fauny.

Jak przystało na naukowe opracowanie, w końcowej części woluminu znajdują się także: słowniczek trudniejszych pojęć użytych w tekście oraz obszerna bibliografia tematyczna.

Marka

Wydawnictwo Dragon

Informacje dodatkowe

Autor

Artur Taszkows, Dominik Chłond, Mariusz Kanturski, Łukasz Depa

Nr wydania

I

Rok

2018

Format

24, 5 x 34 cm

Objętość (stron)

376 stron

Oprawa

lakierowana, papier kredowy albumowy, szyta, twarda

ISBN

978-83-7887-555-0