REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  WWW.KMKTYCHY.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy
 8. Gwarancja produktu
 9. Promocje
 10. Tryb postępowania reklamacyjnego
 11. Prawo odstąpienia od umowy
 12. Pliki „Cookies”
 13. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem https://www.kmktychy.pl prowadzony jest przez Sławomira Muskała prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Klub Miłośników Książki Sławomir Muskała wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Owczarska 9, 43-100 Tychy, NIP: 6340080314, REGON: 271700546, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@kmktychy.pl, tel. 32 218-21-75
 2. Sklep Internetowy www.kmktychy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.kmktychy.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.kmktychy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe ( z wyłączeniem oferowanych w Antykwariacie ), wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polski

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.kmktychy.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.kmktychy.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 8. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://www.kmktychy.pl
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Klub Miłośników Książki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Klub Miłośników Książki Sławomir Musiała z siedzibą w Tychach przy ul. Owczarskiej 9, 43-100 Tychy, NIP: 6340080314, REGON: 271700546;
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawc

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • a. zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
 • b. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
 • c. bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newslettera.

Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. Komputer z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym lub u jednego z dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza zamówienia (Sklep Internetowy  www.kmktychy.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z biurem obsługi klienta Sklepu Internetowego za pośrednictwem formularza kontaktu lub telefonicznie pod numerem 32 218-21-75

Zawarcie Umowy Sprzedaży.

Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  1. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
  2. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
  4. Niniejszy Regulamin,
  5. Wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  6. Wzór oświadczenia o prawie do odstąpienia od umowy.
 2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00  (dotyczy przesyłek kurierskich), w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która zostanie dołączana do przesyłki.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
 2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy .
  Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  37 1020 2313 00003002 0022 5235 (PKO BP ).  Klub Miłośników Książki Sławomir Muskała z siedzibą w Tychach przy ul. Owczarskiej 9, 43-100 Tychy, NIP: 634-008-03-14 , REGON: 271700546 .  W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zakupione w Sklepie Internetowym Produkty, są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty wysłane, poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, są wyłącznie dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Owczarska 9, 43-100 Tychy.

Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 1. Czas kompletowania Produktu, wynosi 2 Dni Robocze.
 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 4 Dni Roboczych.

 

VIII. GWARANCJA PRODUKTU

Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

Szczegółowe warunki gwarancji i okres na jaki jest udzielana są podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 

IX. PROMOCJE

Informacje oraz szczegóły dotyczące wszystkich promocji oraz warunków ich otrzymania są opisywane w zakładce „Promocje” na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.kmktychy.pl.

Promocje, opisane w niniejszym rozdziale dotyczą wyłącznie Produktów w Sklepie Internetowym www.kmktychy.pl

Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile warunki konkretnej promocji nie stanowią inaczej.

Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie, będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

X. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kmktychy.pl lub pisemnie na adres: ul. Owczarska 9, 43-100 Tychy.
 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Owczarska 9, 43-100 Tychy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kmktychy.pl lub pisemnie na adres ul. Owczarska 9, 43-100 Tychy.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy do Klienta (jeśli były), poniesionymi przez Konsumenta, na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów związanych z ze zwrotem Produktu do Sprzedawcy.

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 

XII. PLIKI „COOKIES”

Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest  równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać

Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny:

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy (Sprzedawcy).